Gebruiksvoorwaarden

Kennisgeving internetsite / formulier gebruiksvoorwaarden

Central Garden & Pet Company, samen met haar dochterondernemingen, divisies, gelieerde en/of verwante bedrijven (“CG&P”) onderhoudt deze site (de “Site”) voor uw persoonlijk vermaak, informatie, educatie en communicatie. Kijk gerust rond op de site.

De Site en de inhoud ervan zijn ontworpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel toegankelijk voor anderen, zijn deze website en de inhoud ervan alleen bedoeld voor toegang en gebruik door inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Deze website bevat informatie over CG&P en de producten van CG&P die nuttig kan zijn voor de klanten en werknemers van CG&P en voor het algemene publiek. CG&P doet met name geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid van de hierin opgenomen informatie en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om deze informatie bij te werken. CG&P aanvaardt verder geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Door uw toegang tot en gebruik van de Site aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”) die hieronder worden beschreven.

Algemene voorwaarden

 1. U kunt vrijelijk op de Site browsen. Je mag er vrij materiaal van downloaden. Alle gedownloade materialen mogen door u worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag dergelijke materialen echter niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CG&P. Alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in gedownloade materialen moeten behouden blijven.
 2. U dient ervan uit te gaan dat alle inhoud van de website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals hierin bepaald en zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CG&P.
 3. Afbeeldingen van mensen of plaatsen die op de site worden getoond, zijn eigendom van CG&P. Het gebruik van deze afbeeldingen door u is verboden, tenzij specifiek toegestaan door deze Voorwaarden of door specifieke toestemming elders op de Site. Ongeautoriseerd gebruik van de afbeeldingen kan een overtreding zijn van wetten op auteursrechten, handelsmerken, privacy en/of publiciteit en van communicatievoorschriften en -statuten.
 4. Uw gebruik van de Site is op eigen risico. Noch CG&P, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de website is aansprakelijk voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de website of een van de diensten waarnaar wordt verwezen. Hieronder valt ook schade aan je computerapparatuur, inclusief eventuele virussen. Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de Site aan u geleverd “zoals het is” zonder garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Controleer uw plaatselijke wetgeving op eventuele beperkingen of restricties met betrekking tot de uitsluiting van impliciete garanties.
 5. Alle communicatie of materiaal dat u per elektronische post of anderszins verzendt naar of plaatst op de Site, met inbegrip van gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, is niet-vertrouwelijke informatie waarop geen eigendomsrecht rust en zal als zodanig worden behandeld. CG&P mag dergelijke communicatie of dergelijk materiaal voor welk doel dan ook gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het CG&P vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in communicatie of materiaal dat u naar de website stuurt, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten.
 6. Alle inhoud van deze site is: © Copyright CG&P. Alle rechten voorbehouden. Deze Site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruiker. De gebruiker mag geen informatie, software, producten of diensten verkregen van deze Site wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Niets hierin mag worden opgevat als toestemming, aansporing of aanbeveling om een geoctrooieerde uitvinding zonder licentie toe te passen. Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen die op deze website verschijnen, inclusief de tekst, het ontwerp van de website, logo’s, handelsmerken, trade dress, afbeeldingen, pictogrammen en beelden, evenals de selectie, samenstelling en rangschikking daarvan, het exclusieve eigendom van CG&P. Alle audio- en videoclips zijn het exclusieve eigendom van CG&P of haar respectieve contentleveranciers. Alle software die op de site wordt gebruikt, is het exclusieve eigendom van CG&P of van degenen die de software leveren. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal op deze site kan een overtreding zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties. De informatie, software, producten en diensten die op deze Site worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De informatie in dit document wordt periodiek aangevuld met wijzigingen. CG&P kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Site aanbrengen.
 7. CG&P heeft niet alle sites gecontroleerd die aan de Site gekoppeld kunnen zijn en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina’s buiten de Site of andere sites die aan de Site gekoppeld zijn. Het linken naar andere off-site pagina’s of andere sites is op eigen risico.
 8. Hoewel CG&P van tijd tot tijd de discussies, chats, postings, transmissies, bulletinboards en dergelijke op de website kan controleren of beoordelen, is CG&P hiertoe niet verplicht, en CG&P aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de website, noch voor fouten, laster, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in de informatie op de website.
 9. Het is verboden om onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet. CG&P zal haar volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die CG&P verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.
 10. CG&P behoudt zich het recht voor om te allen tijde materiaal van de website te wijzigen of te verwijderen.
 11. CG&P kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de op dat moment geldende Voorwaarden te bekijken.

Frankrijk EPR-nummer – FR303029_01IADP

Scroll to Top